Oto podstawowe parametry, które uwzględniamy projektując Twoją instalację.

 1. Wejście DC (określenia różnych producentów opisujące ten sam zestaw parametrów – stronę wejściową falownika – stronę przyłączenia paneli fotowoltaicznych – DC)
  1. Moc maksymalna DC
   Parametr opisuje maksymalną moc modułów, którą można podłączyć do falownika. Teoretycznie im wyższą moc możemy podłączyć tym lepiej, ale w praktyce jest to świetny przykład na marketing w danych technicznych. Tak naprawdę możemy podłączyć do falownika moduły o dużo wyższej mocy niż moc falownika – prawdziwym ograniczeniem jest maksymalne napięcie i maksymalny prąd jaki możemy doprowadzić do inwertera. Stosując różne rodzaje podłączeń, możemy tak dobrać te parametry, że moc podłączona do inwertera będzie znacznie większa niż moc znamionowa inwertera. Przewymiarowanie instalacji po stronie DC ma sens, inwerter z pełną mocą pracuje tylko przez krótki czas w ciągu dnia, jednak ekonomicznie jest to uzasadnione tylko do pewnego stopnia (przewymiarowanie o 10-20%).
  1. Max napięcie stanu jałowego
   Istotny parametr podczas projektowania instalacji, napięcie obwodu otwartego paneli nie może być wyższe niż wartość maksymalnego napięcia DC określona dla danego falownika. Trzeba zwrócić uwagę, że wartość napięcia obwodu otwartego modułów jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury – przy obliczeniach należy skorygować wartość katalogową napięcia obwodu otwartego o spodziewane najniższe temperatury.
  1. Napięcie nominalne DC
   Parametr określający, przy jakim napięciu po stronie modułów falownik pracuje z najwyższą sprawnością.
  1. Zakres napięcia w trybie MPPT
   Ważny parametr, wpływający na rzeczywistą efektywność pracy falownika. Określa dla jakiego zakresu napięć podłączonych modułów falownik będzie śledził maksymalny punkt mocy – czyli będzie pobierał energię z paneli w sposób najbardziej optymalny. Ogólnie można przyjąć, że im większy zakres tego parametru tym większa szansa na dobre dopasowanie modułów na konkretnej instalacji do falownika. Należy szczególnie zwrócić uwagę na wartość napięcia, przy której MPP rozpoczyna pracę – im wartość niższa tym w polskich warunkach klimatycznych falownik będzie pracował efektywniej.
  1. Minimalne napięcie wejściowe
   Parametr określający, przy jakim napięciu na wejściu falownik rozpocznie pracę. Im napięcie startowe niższe tym falownik będzie rozpoczynał pracę wcześniej,przy mniejszym nasłonecznieniu.
  1. Minimalna moc oddawana do sieci
   Wartość określa próg mocy, od której falownik zaczyna oddawać energię do sieci. Im wartość mniejsza tym szybciej falownik zaczyna produkcję energii.
  1. Maksymalny prąd wejściowy
   Istotny parametr podczas projektowania instalacji, zawsze należy tak zaprojektować instalację, żeby nigdy nie przekroczyć wartości maksymalnego prądu wejściowego dla danego inwertera.
  1. Liczba niezależnych wejść MPP
   Parametr opisuje liczbę niezależnych MPPT. Im więcej wejść MPPT tym bardziej optymalnie można zaprojektować i wykonać trudną instalację (zacienienia, różne połacie). Jednak w przypadku prostych instalacji (jedna połać, brak zacienień) większa liczba MPPT nie przyniesie nam żadnych korzyści.
 2. Sprawność
  Wszystkie parametry określające sprawność pomagają nam bezpośrednio porównać ze sobą falowniki różnych producentów. Dana sprawność jest mierzona według ściśle określonych reguł, w określonych warunkach. Jednak w rzeczywistości nie mamy do czynienia z warunkami laboratoryjnymi, na rzeczywistą wydajność falownika ma wpływ wiele czynników (np. wspomniane powyżej napięcie startu czy też dynamika pracy układu MPPT). Realnie falowniki o takiej samej sprawności wyliczonej według danej metody (najczęściej jest to sprawność maksymalna lub sprawność ważona europejska) mogą różnić się produkcją energii nawet o kilka procent.
 3. Wyjście AC – parametry charakteryzujące stronę AC – przyłączenia do sieci energetycznej
  1. Moc znamionowa AC
   Moc znamionowa określa, jaką moc może dostarczać falownik w sposób ciągły  przy jednoczesnym zachowaniu pełnej wydajności i wszystkich parametrów zawartych w karcie katalogowej i normach, bez przekroczenia dozwolonej temperatury.
  1. Zakres napięcia
   Ten parametr definiuje, w jakim zakresie napięć może pracować dany inwerter. Zakres powinien odpowiadać zakresowi napięcia obowiązującemu w kraju montażu falownika. W przypadku gdy zakres jest większy niż dopuszczalny w danym kraju, należy upewnić się, czy falownik posiada oprogramowanie ograniczające zakres napięcia pracy do zakresu określonego odpowiednimi normami.
  1. Częstotliwość napięcia w sieci
   Analogicznie do powyższego parametru, ten definiuje, w jakim zakresie częstotliwości może pracować dany inwerter. Zakres powinien odpowiadać zakresowi częstotliwości obowiązującemu w kraju montażu falownika. W przypadku gdy zakres jest większy niż dopuszczalny w danym kraju, należy upewnić się, czy falownik posiada oprogramowanie ograniczające zakres częstotliwości.